Thursday, November 29, 2007

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam


PENGENALAN

Kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam telah memperkenalkan Sistem Saraan Malaysia (SSM). SSM berhasrat untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam secara menyeluruh dan merupakan satu reformasi dalam pengurusan sumber manusia untuk membentuk tenaga kerja yang berpengetahuan, kompenten dan seterusnya mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN
Persekitaran dan Halatuju Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan awam kini sedang berhadapan dengan perubahan persekitaran yang dinamik yang memerlukan pekerja yang berpengetahuan (knowledge workers) disamping ekspektasi stakeholders serta pelanggan yang semakin tinggi. Oleh itu , perkhidmatan awam perlu memberi penekanan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, peningkatan kemahiran dan pengamalan ciri-ciri peribadi yang positif. Perkhidmatan awam juga perlu mengamalkan budaya pembelajaran yang berterusan serta pengurusan fleksibel yang berupaya bertindak secara proaktif dan berkesan.

Selaras dengan itu perkhidmatan awam memerlukan budaya yang mendorong kepada perkhidmatan cemerlang dan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Penyampaian perkhidmatan yang berkualiti cekap dan berkesan akan menyumbang ke arah pencapaian matlamat negara yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

Perubahan Peranan Perkhidmatan Awam

Peranan perkhidmatan awam telah berubah sejak era kemerdekaan hingga era teknologi maklumat seiring dengan perubahan persekitaran dan tuntutan stakeholders serta pelanggan. Evolusi peranan perkhidmatan awam dapat dilihat dengan jelas daripada sebagai fungsi pelaksana pengawal keamanan, pelaksanaan dasar kerajaan serta kutipan hasil negara kepada fungsi yang lebih luas dan mencabar sebagai peneraju (pacesetter) pertumbuhan ekonomi, regulator polisi kerajaan, serta melaksanakan peranan sebagai strategic integrator. Perubahan gaya kepimpinan daripada cara kawalan dan memberikan arahan (command and control style) kepada kepimpinan transformational yang mengarah kepada pembentukan perhubungan dengan pekerja yang kini lebih berpengetahuan (k-workers) yang merupakan intellectual capital kepada perkhidmatan awam. Kepimpinan dalam era semasa perlu lebih kreatif dan inovatif disamping terus berusaha untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan serta mengkaji semula dasar dan peraturan yang digunakan seiring dengan perubahan persekitaran.

Cabaran Kepada Anggota Perkhidmatan Awam

Cabaran dan persekitaran yang semakin kompleks memerlukan perkhidmatan awam yang dinamik, fleksibel dan mantap. Kecemerlangan dalam perkhidmatan merupakan satu tahap yang perlu dicapai dan dipertingkatkan dengan pencapaian pegawai yang tinggi dan kompeten dalam bidang masing-masing. Kecemerlangan pegawai yang dihasratkan merupakan satu tahap yang tinggi yang merangkumi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang terpuji. Antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani dengan efektif oleh perkhidmatan awam adalah:

a) arus perubahan yang pantas;
b) keperluan kepada penngetahuan dan kemahiran terkini;
c) persekitaran yang pantas berubah;
d) kepantasan membuat keputusan dan tindakan;
e) keperluan memberi perhatian kepada NGOs;
f) kesediaan bertindakbalas terhadap pembangunan teknologi;
g) pengamalan budaya pembelajaran dalam organisasi; dan
h) kehendak pelanggan yang sering berubah-ubah.

Cabaran ini harus dihadapi dengan menyediakan penjawat awam yang cemerlang, berpengetahuan luas, cekap dan berdaya saing. Dengan kata lain perkhidmatan awam memerlukan pegawai yang teruji dan mampu menangani isu yang berbangkit dalam sebarang situasi dengan kemahiran, kreativiti yang tinggi dan inovatif. Justeru, perkhidmatan awam memerlukan pegawai yang:

a) tinggi penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing;
b) sentiasa meningkatkan kemahiran;
c) sentiasa mengamalkan nilai dan ciri-ciri peribadi yang positif;
d) mampu melaksanakan pengurusan organisasi dengan fleksibel;
e) menerap dan mengamalkan budaya pembelajaran; dan
f) mampu memberikan perkhidmatan yang pantas, cekap dan berkesan.

KONSEP KECEMERLANGAN

Kecemerlangan merupakan satu tahap pencapaian yang tinggi merangkumi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran yang tinggi dalam bidang kerjanya dan ciri-ciri peribadi yang terpuji. Kecemerlangan dalam perkhidmatan awam adalah dinilai menggunakan beberapa kaedah dan antaranya adalah menerusi Penilaian Tahap Kecekapan.

SISTEM SARAAN MALAYSIA

Sistem Saraan Malaysia (SSM) adalah usaha kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan awam negara bersesuaian dengan:

a) keperluan mewujudkan pekerja berilmu dan berkemahiran yang berdaya saing, berdaya tahan dan berdaya maju;
b) memastikan perkhidmatan awam kekal relevan dan mampu melaksanakan peranannya dengan berkesan serta berupaya menghadapi keperluan dan cabaran semasa;
c) menangani ekspektasi pelanggan yang sentiasa meningkat; dan
d) memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh anggota yang berintegriti dan mempunyai akauntabiliti selaras dengan keperluan Good Governance yang menekankan pengurusan yang cekap, telus, adil dan berkesan.

SSM menekankan konsep pengurusan sumber manusia yang berasaskan kompetensi selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan tenaga kerja yang tingggi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan budaya kerja yang positif. Dalam hubungan ini, Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) merupakan elemen yang diperkenalkan di bawah SSM bagi menilai tahap kompetensi anggota perkhidmatan awam menerusi kaedah-kaedah penilaian seperti peperiksaan, kursus, amali dan lain-lain kaedah yang bersesuaian.

Cabaran Dalam Perkhidmatan Awam

Perkhidmatan awam kini berhadapan dengan cabaran utama bagi mengekalkan fungsi dan peranannya dalam era teknologi, cabaran globalisasi dan k-economy disamping tuntutan pelanggan yang tidak terbatas. Bagi memastikan perkhidmatan awam terus relavan, cabaran yang perlu ditangani adalah:

a) Perkembangan Teknologi Maklumat (ICT)
Kesan ICT kepada perkhidmatan awam amat besar. Ia telah mengubah cara kerja, ekspektasi pelanggan, perkhidmatan yang lebih pantas, keperluan automasi dalam perkhidmatan, penyampaian perkhidmatan yang berkualiti serta keperluan pelaksanaan urusan kerajaan elektronik (e- Government).

b) Globalisasi dan kesannya
Globalisasi memberi kesan besar kepada pentadbiran negara khasnya perkhidmatan awam. Kesan globalisasi adalah menyeluruh yang melibatkan geo-politik, sosio ekonomi serta tenaga manusia. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian terhadap pengaruh globalisasi adalah:
i) aliran perdagangan pelaburan maklumat dan pekerja yang merentasi sempadan negara;
ii) liberalisasi ekonomi;
iii) keputusan diputuskan diperingkat antarabangsa;
iv) pertubuhan negara serantau yang kuat; dan
v) persaingan dalam pasaran dunia.

c) Pengamalan K-Economy
Ekonomi berasaskan pengetahuan bermaksud penggunaan atau ekploitasi pengetahuan serta maklumat sebagai penjana atau penyumbang kepada pertubuhan ekonomi negara. Secara umumnya pengetahuan boleh digunakan sebagai:
i) komoditi yang boleh diperdagangkan;
ii) mereka cipta, membangun dan memasarkan produk baru;
iii) membangunkan inovasi dan teknologi; dan
iv) asas untuk mempertingkatkan produktiviti.

d) Tuntutan Amalan Tadbir Urus Yang baik (good governance)
Penglibatan rakyat dalam menentukan keputusan kerajaan semakin bertambah dan meluas dalam banyak bidang. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s) dan masyarakat yang semakin matang menyuarakan pandangan serta memperjuangkan hak dan kepentingan masing-masing. Perkhidmatan Awam perlu lebih perihatin dan memberikan perhatian kepada pandangan dan tuntutan stakeholders/pelanggan. Ciri-ciri good governance adalah seperti berikut:

i) bertanggungjawab (accountable);
ii) telus (transparent);
iii) peka (responsive);
iv) sepakat (consensus oriented);
v) kesamarataan dan menyeluruh (equitable and inclusive);
vi) mengikut the rules of law;
vii) efektif dan efisen; dan
viii) penglibatan semua (participatory).

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

Penilaian Tahap Kecekapan merupakan teras kepada Sistem Saraan Malaysia yang diperkenalkan untuk:
a) menggalakkan pembangunan diri anggota awam melalui pembelajaran berterusan;
b) menggalakkan penggunaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti, inovasi dan multi-skilling dalam pelaksanaan tugas;
c) memantapkan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam sektor awam selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (k-workers);
d) melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi;
e) menerapkan budaya kerja berpasukan;
e) membudayakan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam; dan
f) membolehkan pengiktirafan diberikan kepada anggota cemerlang melalui Anjakan Gaji dan kemajuan kerjaya.

Menggalakkan penggunaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi
Menggalakkan pembangunan diri dan memantapkan ciri-ciri peribadi
Menerapkan budaya kerja berpasukan
Memantapkan organisasi pembelajaan
Melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi
Memenuhi salah satu syarat Anjakan Gaji dan kenaiakan pangkat
Membudayakan kecemerlangan perkhidmatan awam

OBJEKTIF PTK

Rasional PTK

PTK telah digubal untuk memberikan penekanan terhadap penguasaan pengetahuan, peningkatan kemahiran dan penerapan ciri-ciri peribadi terpuji. Ia merupakan satu platform untuk menyahut seruan kerajaan bagi meningkatkan keupayaan diri untuk menghadapi cabaran globalisasi, meningkatkan daya saing negara, memupuk sikap dan budaya baru, menambahkan keberkesanan pelaksanaan projek, penyampaian perkhidmatan yang berkesan, meningkatkan keprihatihan terhadap isu sosial serta proaktif terhadap cabaran baru. Selaras dengan hasrat tersebut, pegawai perkhidmatan awam perlu mengubah minda, sikap dan cara bekerja yang mana ia dilaksanakan melalui pelaksanaan PTK.

Konsep Tahap Kecekapan

Tahap kecekapan bermaksud tahap gabungan aspek pengetahuan, kemahiran serta ciri-ciri peribadi pegawai (sikap, nilai dan etika kerja) yang diperlukan bagi sesuatu pekerjaan atau jawatan. Tahap kecekapan adalah berbeza mengikut gred memandangkan peringkat penilaian atau aras kesukaran yang ditentukan bergantung kepada kompetensi bagi gred jawatan untuk sesuatu skim perkhidmatan.

Penilaian Tahap Kecekapan

Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) pula adalah ditakrifkan sebagai pengukuran tahap pencapaian seseorang pegawai dari aspek pengetahuan, kemahiran serta ciri-ciri peribadi pegawai (sikap, nilai dan etika kerja) yang perlu bagi sesuatu pekerjaan atau jawatan.

PTK dengan kata lain adalah proses untuk menilai dan memastikan bahawa setiap pegawai memenuhi kriteria dan standard prestasi yang ditetapkan serta mencapai tahap kompetensi bagi jawatannya. Penilaian ini mengukur kompetensi umum yang ada pada seorang anggota, misalnya disiplin, integriti, cara berkomunikasi serta membuat keputusan disamping kompetensi khusus (functional), misalnya dfalam bidang pengurusan tanah, pengurusan sumber manusia, bidang pendidikan atau keselamatan yang kesemuanya menjurus kepada pencapaian output kerja.

Penilaian yang dilaksanakan menerusi PTK terhadap seseorang pegawai pada sesuatu Tahap Kecekapan adalah dari segi:
a) Pencapaian berdasarkan aktiviti kerja;
b) Pengetahuan dan kemahiran dalam konteks kerja; dan
c) Ciri-ciri peribadi yang perlu ada pada seseorang.

Komponen utama yang diukur dalam Penilaian Tahap Kecekapan adalah:
a) Pengetahuan;
b) Kemahiran; dan
c) Ciri-ciri peribadi.

Komponen utama Penilaian Tahap Kecekapan


KOMPONEN

TAKRIFAN

ELEMEN YANG DIUKUR
PENGETAHUAN


Ilmu Pengetahuan
Berkaitan Organisasi
Perkhidmatan Awam dan
Jabatan Serta Pekerjaan
Yang Berkaitan Dengan
Skim Perkhidmatan
Berkenaan

Pengetahuan mengenai:

• Fungsi dan objektif jabatan
• Struktur organisasi jabatan
• Pekeliling/panduan berkaitan
• Kaedah/teori melaksanakan tugas
• Proses/aliran tugas

KEMAHIRAN

Keupayaan menggunakan
atau mengaplikasi
pengetahuan teoritikal
dan teknikal untuk
Melaksanakan tugas-tugas
yang berkaitan dengan
skim perkhidmatan


Kemahiran dari segi:

• Pemilihan peralatan bersesuaian tugas
• Mengendali/menyelenggara peralatan
• Melaksanakan tugas bercorak fizikal dengan tepat
• Mengenalpasti dan memperbaiki kerosakan
• Tempoh menyelesaikan tugas
• Kuantiti dan kualiti penghasilan output
• Kebolehan menyelesaikan kes secara praktikal

CIRI-CIRI PERIBADI
Ciri-ciri peribadi dan
kelakuan yang perlu
dihayati dan diamalkan
oleh anggota perkhidmatan awam

Ciri-ciri peribadi dari segi

• Ketrampilan
• Penampilan diri
• Motivasi diri
• Semangat kerjasama dan keprihatinan
• Sikap dan disiplin diri
• Ciri-ciri penyeliaan
• Menghormati rakan sejawat dan ketua

Kepentingan PTK

PTK mempunyai pengaruh yang besar dalam perkhidmatan awam dari segi pembangunan organisasi dan pengurusan sumber manusia iaitu:
a) sebagai satu kaedah bagi pewujudan budaya kecemerlangan dalam perkhidmatan awam;
b) sebagai satu instrumen pembentukan k-worker dan memantapkan budaya pembelajaran dalam perkhidmatan awam;
c) sebagai input kepada pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi;
d) sebagai kriteria utama dalam pengukuran kecemerlangan prestasi pegawai; dan
e) sebagai input utama dalam pembangunan kerjaya pegawai dan pergerakan gaji.

PENGURUSAN KOMPETENSI
Konsep Kompetensi

Kompetensi adalah ditakrifkan sebagai gabungan aspek pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu dimiliki serta diamalkan bagi melaksanakan sesuatu pekerjaan atau jawatan. Prinsip asas model kompetensi adalah bahawa prestasi seseorang pegawai perkhidmatan awam akan meningkat sekiranya beliau mempunyai semua kompetensi yang diperlukan bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandangnya. Sebagai contoh pengkhususan dalam sesuatu bidang dan kekerapan melaksanakan sesuatu tugas yang akan membolehkan pegawai melaksanakan tanggungjawabnya dengan berkesan dan cemerlang.
Komponen Kompetensi

Tiga komponen kompetensi yang utama adalah:

a) Pengetahuan:
Kebolehan pegawai meningkatkan pengetahuan secara berterusan bagi memperbaiki prestasi diri dengan berkesan.

b) Kemahiran
Kebolehan pegawai mengguna dan memanfaatkan (ability to use in practice) pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi bagi melaksanakan tugas dengan cemerlang untuk mencapai objektif organisasi.

c) Ciri-ciri Peribadi
Nilai-nilai peribadi dan pelakuan (personal attributes and behaviours) yang perlu dihayati dan diamalkan oleh pegawai perkhidmatan awam.

Komponen-komponen di atas adalah digambarkan secara ilustrasi oleh Iceberg Model seperti dibawah. Pengetahuan dan kemahiran adalah merupakan komponen kompetensi yang mudah dilihat dan dikenalpasti manakala ciri-ciri peribadi merupakan komponen pendokong yang berada dibawah tetapi adalah merupakan faktor penting dalam mewujudkan pegawai cemerlang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu jawatan.

§ Less visible
§ Largely direct and control surface behaviour
§ Characteristic that leads to long-term success Knowledge and Skills Social Role

Self concept

Traits

Motives


Ciri-ciri peribadi yang diterapkan dengan nilai-nilai positif seperti amanah, adil, telus dan bersyukur akan dapat meningkatkan kecemerlangan dan prestasi individu serta organisasi. Oleh itu, organisasi yang ingin mencapai kecemerlangan hendaklah memberi fokus kepada pembentukan sikap, motif dan konsep diri serta peranan sosial kepada anggota organisasi, iaitu:

a) Peranan sosial: Pegawai perkhidmatan awam mempunyai peranan untuk berkhidmat kepada masyarakat;
b) Konsep diri: Pegawai perkhidmatan awam perlu mempunyai semangat dan iltizam untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran diri;
c) Sikap: Pegawai perkhidmatan awam perlu mempunyai nilai teras seperti mesra, cekap dan memberi layanan baik kepada pelanggan; dan
d) Motif: Pegawai perkhidmatan awam perlu mempunyai niat ikhlas untuk menyumbang kepada rakyat dan negara.

Jenis Kompetensi

Terdapat dua jenis kompetensi iaitu;

a) Kompetensi umum (Generic competencies)
Kompetensi umum adalah merupakan pengetahuan, kemahiran, dan ciri-ciri peribadi serta tata-kelakuan yang perlu dimiliki oleh setiap anggota dalam sesuatu perkhidmatan berkenaan.

b) Kompetensi Khusus (Functional competencies)
Kompetensi khusus adalah merupakan pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang spesifik bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan atau kumpulan jawatan.

MELEPASI TAHAP KOMPETENSI

Tafsiran Istilah

Bagi melaksanakan konsep Melepasi Tahap Kompetensi terdapat beberapa istilah yang digunakan dan perlu diperjelaskan iaitu:

a) ” Melepasi Tahap Kompetensi” bermaksud pegawai yang berjaya mencapai tahap yang ditetapkan bagi sesuatu tahap kecekapan yang berkenaan dan telah membuktikan pegawai memiliki tahap kompetensi yang diperlukan dari segi pengentahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi.
b) “Kriteria Penilaian” bermaksud perkara-perkara yang diberi penilaian termasuklah pecahan-pecahan di bawahnya (sub-kriteria).
c) “Lulus PTK” bermaksud melepasi tahap kompetensi yang ditetapkan bagi sesuatu peperiksaan dan kursus atau penilaian PTK.
d) “Lulus Bersyarat” bermaksud pegawai tidak mencapai markah minimum yang ditetapkan bagi melepasi tahap kompetensi dan perlu menduduki semula aspek penilaian yang gagal atau menyediakan kertas tugasan khas.
e) “Menduduki Semula (refer)” bermaksud menduduki semula aspek penilaian yang gagal atau menyediakan kertas tugasan khas.
f) “Mengulangi Kursus (repeat)” bermaksud mengikuti semula keseluruhan kursus PTK.

Tujuan Penetapan Melepasi Tahap Kompetensi

Markah untuk Melepasi Tahap Kompetensi dalam perkhidmatan awam ditetapkan pada aras yang tertentu adalah untuk:
a) menentukan pegawai yang melepasi tahap kompetensi memiliki pengetahuan, kemahiran serta sikap, nilai dan etika kerja positif yang menggambarkan tahap yang cemerlang untuk perkhidmatan dan gred jawatan berkenaan; dan
b) menyeragamkan tahap pencapaian kompetensi bagi semua perkhidmatan yang mensyaratkan PTK.

Rasional Penetapan Markah Melepasi Tahap Kompetensi

Rasional penetapan markah yang tinggi bagi Melepasi Tahap Kompetensi adalah:
a) satu tahap secara amalan diguna pakai bagi penentuan tahap cemerlang seperti dalam urusan kenaikan pangkat dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT);
b) kualiti dan pencapaian cemerlang pegawai merupakan fokus utama bagi membentuk perkhidmatan yang cekap dan berkesan;
b) tahap kelulusan perlu lebih tinggi berbanding dengan peperiksaan perkhidmatan dan KPSL; dan
d) tahap ini adalah munasabah dan mampu dicapai oleh pegawai yang cemerlang.

Sehubungan dengan itu satu markah yang standard dan consistent dalam PTK perlu ditetapkan. Penetapan tahap kelulusan berdasarkan garis penetapan atau quartile adalah tidak sesuai oleh kerana kompetensi peserta dalam sesuatu kursus dengan yang lain adalah berbeza dan ia akan mempengaruhi tahap pencapaian bagi setiap kursus. Dengan kata lain ia akan lebih tinggi jika sebahagian besar peserta dalam sesuatu siri kursus mempunyai tahap kompetensi yang tinggi atau sebaliknya.

Kaedah dan Bidang Penilaian PTK

Kaedah dan bidang penilaian digunakan dalam PTK adalah seperti dijadual berikut:


Kaedah Penilaian
Bidang Penilaian
Peperiksaan PTK
Bahagian Umum
Bahagian Khusus
Kursus PTK
Ujian Kursus
Penilaian Individu dan kumpulan
Pengucapan Awam
Penilaian PTK
PMR/SRP
Pengetahuan / Nilai
Kemahiran


Keputusan PTK

Keputusan PTK akan dimaklumkan kepada pegawai seperti berikut:

a. lulus/Melepasi Tahap Kompetensi;
b. lulus bersyarat; dan
c. tidak melepasi tahap kompetensi.

Penjelasan lanjut mengenai keputusan PTK yang dikeluarkan adalah seperti berikut;

Keputusan
Maksud
Penjelasan
Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi
melepasi tahap kompetensi yang ditetapkan bagi sesuatu peperiksaan dan kursus atau penilaian PTK.

· Layak untuk dipertimbangkan bagi Anjakan Gaji dan/ atau kenaikan pangkat
Lulus Bersyarat
Pegawai tidak mencapai markah minimum yang ditetapkan bagi melepasi tahap kompetensi dan perlu menduduki semula aspek penilaian yang gagal atau menyediakan kertas tugasan khas

· dibenarkan untuk mengambil semula bahagian/aspek penilaian berkenaan atau lain-lain kaedah yang ditetapkan untuk melepasi tahap kecekapan di gred jawatan yang berkenaan
· pegawai perlu memohon untuk menduduki bahagian berkenaan atau penilaian yang disyaratkan
· permohonan akan diselaraskan oleh Urus setia/penganjur

Tidak Melepasi Tahap Kompetensi
Tidak mencapai markah 50% daripada markah keseluruhan PTK
· dibenarkan untuk mengambil semula PTK berkenaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan
· pegawai perlu memohon untuk mengikuti semula


Penilaian dan Syarat Melepasi Tahap Kompetensi

Penetapan markah Melepasi Tahap Kompetensi adalah berdasarkan kaedah penilaian yang digunakan sama ada dalam peperiksaan, kursus atau penilaian bagi pegawai dengan kelayakan masuk PMR/SRP dan be bawah.

Peperiksaan PTK

Peperiksaan PTK adalah untuk menilai kompetensi pegawai dalam dua aspek utama iaitu:
a) Kompetensi Umum; dan
b) Kompetensi Khusus.

Penilaian yang ditetapkan dan syarat bagi tujuan Melepasi Tahap Kompetensi yang dikenakan bagi pegawai yang Tidak Melepasi Tahap Kompetensi adalah seperti berikut:

Pencapaian
Keseluruhan
Status/Syarat
Melepasi markah
yang ditetapkan
Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi
50% hingga
Markah yang ditetapkan
Dibenar menduduki semula peperiksaan bahagian berkenaan pada peperiksaan berikutnya
Kurang dari 50%
Dibenar menduduki semula peperiksaan bahagian berkenaan selepas satu tahun atau satu peperiksaan, mengikut mana terkemudian.


Kursus PTK

Penilaian yang ditetapkan bagi Melepasi Tahap Kompetensi bagi kursus PTK adalah:
a. pencapaian minimum yang ditetapkan untuk keseluruhan kursus;
b. pencapaian minimum yang ditetapkan bagi setiap daripada markah Penilaian dan Ujian; dan
c. pencapaian minimum -yang ditetapkan bagi Pengucapan Awam (tajuk umum atau tajuk bidang pengkhususan).
Berasaskan penetapan di atas, keputusan PTK akan mewujudkan dua kelompok utama iaitu:
a) pegawai yang Melepasi Tahap Kompetensi; dan
b) pegawai yang Lulus Bersyarat / Tidak Melepasi Tahap Kompetensi.
Dikalangan pegawai yang Lulus Bersyarat / Tidak Melepasi Tahap Kompetensi pula akan terdapat dua kelompok utama iaitu:
a) bagi pegawai yang keputusan PTK mereka adalah Lulus Bersyarat, mereka dikehendaki untuk menduduki semula bahagian penilaian yang tidak melepasi tahap yang ditetapkan atau dikehendaki mengemukakan kertas tugasan khas; dan
b) bagi pegawai yang keputusan PTK mereka adalah Tidak Melepasi Tahap Kompetensi, mereka dikehendaki untuk mengulangi semula keseluruhan kursus PTK.

Ringkasan bagi penilaian yang ditetapkan dan syarat bagi tujuan Melepasi Tahap Kompetensi yang dikenakan bagi pegawai yang Lulus Bersyarat adalah seperti berikut:
Pencapaian Markah
Status/Syarat
Melepasi tahap
ditetapkan
Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi
Lulus Bersyarat (menduduki semula)
• Menduduki ujian kursus PTK dalam kursus berikutnya; dan

• Dikehendaki menyediakan kertas tugasan khas. Boleh memohon selepas menerima keputusan kursus PTK

• Hasil kerja dikemukakan dalam tempoh satu (1) bulan


Disamping ketetapan di atas, syarat untuk Melepasi Tahap Kompetensi bagi pegawai yang mendapat Lulus Bersyarat adalah seperti berikut:
a) bagi pegawai yang mendapat markah ujian kursus PTK kurang daripada tahap yang ditetapkan perlu mengambil ujian PTK;
b)
bagi pegawai yang mendapat markah penilaian kursus PTK kurang daripada tahap yang ditetapkan perlu menyediakan kertas tugasan khas;
c) pegawai yang tidak mencapai tahap minimum dalam pengucapan awam dibenarkan untuk menduduki semula pengucapan awam pada sesi berikutnya; dan
d) pegawai yang gagal menunjukkan sikap yang sesuai sepanjang tempoh kursus akan ditangguh keputusan kursus PTK sehingga mendapat laporan daripada Ketua Jabatannya dalam tempoh 12 bulan selepas menghadiri kursus.

Ringkasan bagi penilaian yang ditetapkan dan syarat bagi Melepasi Tahap Kompetensi yang dikenakan bagi pegawai yang Tidak Melepasi Tahap Kompetensi adalah seperti berikut:

Pencapaian
Markah
Status/Syarat
Kurang dari
50%
• Tidak melepasi Tahap Kompetensi dan dibenarkan untuk mengulangi semula kursus

• sekiranya masih gagal, maka dibenarkan mengulangi semula kursus PTK selepas 12 bulan lagi

• Sekiranya masih gagal selepas 3 kali percubaan kursus PTK dan seterusnya, maka pegawai perlu menunggu 18 bulan sebelum dibenarkan mengulangi semula kursus kursus PTK
(mengulangi
semula)

Wajaran pemarkahan kursus PTK yang digunakan oleh perkhidmatan gunasama yang TK 6 dan TK 4 (contoh bagi kumpulan Pengurusan dan Profesional) adalah seperti berikut;

a) Ujian Kursus 30%

b) Penilaian 70%

i. Penilaian Individu 31.5%
- Pengucapan Awam
- Kertas Tugasan
- Ulasan Buku

ii. Penilaian Kumpulan 17.5%
- Persembahan Panel
- Persembahan Kertas Projek
- Kertas Projek

iii. Personaliti 17.5%

iv. Rakan Sejawat 3.5%

100%
Wajaran Pemarkahan Kursus PTK ( TK 4 )

Penilaian Bagi Pegawai Lantikan PMR/SRP
Penetapan Penilaian yang digunakan bagi pegawai lantikan PMR/SRP adalah meliputi komponen berikut:
a) Pencapaian minimum untuk keseluruhan penilaian; dan
b) terpakai untuk kedua-dua bahagian penilaian:
i) Penilaian Pengetahuan dan Nilai-nilai Peribadi,
ii) Penilaian Kemahiran
Ringkasan bagi penilaian yang ditetapkan dan syarat bagi tujuan mendapat kelulusan Melepasi Tahap Kompetensi yang dikenakan bagi pegawai yang Lulus Bersyarat adalah seperti berikut:
Pencapaian
Keseluruhan
Status/Syarat
Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi
Dibenar menduduki semula penilaian PTK dan berikutnya tertakluk kepada kekosongan tempat.
Melepasi tahap ditetapkan
Lulus
Bersyarat (menduduki semula)

RUMUSAN

Pelaksanaan PTK yang telus, saksama dan berkesan akan dapat memberikan output positif kepada perkhidmatan awam. Ia akan meningkatkan ketrampilan diri pegawai, mendorong peningkatan produktiviti negara, penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan perkhidmatan awam akan terus relavan. Disamping itu hasrat untuk menerapkan budaya pembelajaran dan membudayakan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam dapat dicapai dan perkhidmatan akan mempunyai anggota yang berdaya saing serta mempunyai ketahanan yang tinggi.
Kejayaan Penilaian Tahap Kecekapan akan memberikan gambaran terhadap keupayaan dan kompetensi anggota perkhidmatan awam dalam melaksanakan tugas di tahap yang cemerlang dan perkara ini secara tidak lansung akan menyumbang kepada hasrat mewujudkan perkhidmatan awam bertaraf dunia.

No comments: