Friday, November 30, 2007

SKIM PENCEN

SKIM PENCEN
KEFAHAMAN KEPADA SKIM PENCEN

OBJEKTIF SKIM PENCEN
a. Mengadakan satu bentuk penghargaan kepada pegawai dalam sektor awam yang telah berkhidmat dengan baik dan taat setia;
b. Mengadakan satu bentuk saran hidup kepada pegawai sektor awam selepas bersara;
c. Mengadakan satu bentuk saran hidup kepada keluarga pesara;
d. Mengadakan satu bentuk galakan supaya pegawai terus kekal berkhidmat dengan Kerajaan untuk menjamin kecekapan;
e. Mengadakan satu bentuk skim tukar ganti bagi menggantikan pegawai yang tidak produktif dengan pegawai yang produktif dan
f. Memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pegawai sektor awam semasa menjalankan kewajipan tugas rasmi.

UNDANG-UNDANG
2.1 Skim pencen adalah satu skim saran hidup yang digubal melalui peruntukan undang-undang. Ia diberi perlindungan di bawah Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan. Di antaranya ialah, seseorang pegawai yang telah diberi suatu pengharapan yang sah di sisi undang-undang untuk diberi faedah-faedah di bawah skim pencen tidak boleh dinafikan haknya dan menikmati faedah itu jika ia telah berkelayakan. Jika undang-undang pencen dipinda, pindaan itu tidak boleh membawa kepada suatu faedah yang kurang baiknya dari faedah yang sedang disediakan.
Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan:
“undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya (dalam perkara ini disebut sebagai “ award”) yang diberi kepada seseorang anggota mana-mana perkhidmatan awam, atau kepada balunya, anaknya, orang tanggungjawabnya, atau wakil dirinya ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang bakinya kepada orang yang diberi award itu”.

2.2 Di Negara kita, terdapat beberapa undang-undang pencen yang mentadbirkan skim pencen. Ada undang-undang pencen untuk Anggota-Anggota Pentadbiran seperti Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri Kerajaan Persekutuan. Ada undang-undang pencen untuk Hakim-Hakim, Ahli-Ahli Parlimen serta Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri dan ada undang-undang pencen untuk Pasukan Angkatan Tentera.

2.3 Skim Pencen untuk pegawai dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan ditadbirkan di bawah undang-undang pencen seperti berikut:


PERKHIDMATAN
AKTA PENCEN
PERATURAN PENCEN
Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri
Akta Pencen 1980, Akta 227
Peraturan-Peraturan Pencen 1980

Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan


Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980, Akta 239

Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1990

3. KELAYAKAN ASAS

Pencen, ganjaran dan lain-lain faedah bukan suatu hak mutlak. Tiada mana-mana pihak layak untuk menuntut di bawah mana- mana undang-undang, untuk mendapat sebarang pampasan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan kepada kerajaan. Ketetapan ini terkandung di bawah Seksyen 3(1) Akta 227 atau Akta 239. Cabutan dari Seksyen 3 Akta 227 adalah seperti berikut:

“Tiada seseorangpun boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta ini”.

3.2 Walaupun faedah pencen bukan suatu hak mutlak, undang-undang di bawah Seksyen 9 Akta 227/239 memperuntukkan suatu kelayakan untuk memberi faedah-faedah itu kepada seseorang pegawai yang berkelayakan iaitu pegawai berpencen atau pekerja berpencen (pegawai/pekerja tetap yang telah diberi taraf berpencen)

3.3 Tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, faedah-faedah itu boleh diberi kepada pegawai berpencen jika bersara atau dibersarakan dari perkhidmatannya melalui jenis-jenis persaraan yang diperuntukkan. Cabutan dari Seksyen 9 (1) Akta Pencen 1980, Akta 227 adalah seperti berikut:

“Yang Di Pertuan Agong boleh memberi pencen, ganjaran dan lain-lain faedah kepada seseorang pegawai berpencen apabila:-

(a) Dipaksa bersara di bawah Seksyen 10; dan
(b) Memilih bersara di bawah Seksyen 12 setelah genap tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada sepuluh tahun perkhidmatan yang boleh dimasukkira; atau
(c) Bersara di bawah Seksyen 11”


3.4 Di bawah Seksyen 9 (2) Akta, faedah pencen boleh diberi kepada pegawai berpencen yang bersara di bawah Seksyen 12A (disifatkan sebagai telah bersara dari perkhidmatan apabila dilantik untuk berkhidmat dalam mana-mana organisasi yang diluluskan oleh kerajaan). Syaratnya, ia hendaklah berkhidmat secara berterusan di mana organisasi itu selama tidak kurang dari 5 tahun secara berterusan.

3.5 Jika pegawai berpencen meninggal dunia dalam perkhidmatan, tanggungan layak diberi ganjaran dan pencen terbitan atau hanya ganjaran terbitan sahaja. ( Seksyen 14 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239). Jika tiada tanggungan yang berkelayakan, wakil dirinya yang sah di sisi undang-undang akan diberi ganjaran terbitan sahaja. Syaratnya, pegawai tetap itu telah disahkan dalam jawatannya. Jika dilantik pada atau selepas 12.4.91, pegawai itu telah memilih skim pencen sebelum disahkan dalam jawatannya.

4. PEGAWAI / PEKERJA BERPENCEN

Untuk mendapat taraf sebagai seorang “Pegawai / Pekerja Berpencen”, seseorang pegawai / pekerja tetap hendaklah, selepas melalui tempoh percubaan dengan jayanya, diperakukan oleh Ketua Jabatannya untuk diberi taraf berpencen kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Selepas diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, barulah ia boleh dipanggil sebagai “Pegawai / Pekerja Berpencen”.

KUASA MEMBERI TARAF BERPENCEN

(a) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia: Untuk memberi taraf berpencen kepada pegawai dalam perkhidmatan awam persekutuan.

(b) Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan: Untuk memberi taraf berpencen kepada pegawai dalam perkhidmatan Pendidikan.

(c) Suruhanjaya Perkhidmatan Polis: Untuk memberi taraf berpencen kepada pegawai dalam Perkhidmatan Polis.

(d) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri: Untuk memberi taraf berpencen kepada pegawai dalam perkhidmatan Awam Negeri.

(e) Pihak Berkuasa Pencen: Untuk memberi taraf berpencen kepada pekerja di Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan. Pihak Berkuasa Pencen ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) atau mana-mana pegawai yang diberi penurunan kuasa secara bertulis mengikut peruntukan di bawah Seksyen 2 untuk melaksanakan tugas Pemberian taraf berpencen di bawah Seksyen 6 Akta 239.

5. JENIS-JENIS PERSARAAN

Faedah-faedah di bawah skim pencen hanya boleh diberi kepada pegawai berpencen yang bersara atau yang dibersarakan dari perkhidmatan melalui salah satu dari 11 jenis persaraan di bawah Seksyen 10, 11, 12, dan 12A Akta 227 atau Akta 13 Akta 239 seperti berikut:-

i. Persaraan paksa/wajib kerana mencapai umur 56 tahun.
ii. Persaraan atas sebab penghapusan jawatan
iii. Persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi
iv. Persaraan atas sebab ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam
v. Persaraan atas sebab kesihatan
vi. Persaraan atas sebab kewarganegaraan
vii. Persaraan atas sebab memberi maklumat palsu bagi maksud perlantikan
viii. Persaraan atas sebab kepentingan negara
ix. Persaraan atas sebab kepentingan perkhidmatan awam/BBKT
x. Persaraan atas pilihan sendiri dan
xi. Persaraan setelah dilantik berkhidmat dalam mana-mana pertubuhan yang diluluskan oleh Kerajaan

6. FAEDAH-FAEDAH PERSARAAN

Ganjaran:

Suatu bentuk faedah persaraan yang dibayar sekali gus. Terdapat 2 jenis ganjaran :

Ganjaran perkhidmatan – dibayar kepada pesara

Ganjaran Terbitan – dibayar kepada tanggungan pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

Pencen:

Suatu bentuk saran hidup yang dibayar setiap bulan. Terdapat 4 jenis pencen:

Pencen Perkhidmatan – dibayar terus kepada pesara
Pencen terbitan – dibayar kepada balu/duda dan anak-anak;
Pencen hilang upaya – dibayar kepada pesara sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan kepada pesara yang bersara atas sebab kesihatan yang berpunca dari mendapat bencana yang melayakkan yang bukan atas sebab kecuaian diri sendiri;Pencen tanggungan – dibayar kepada balu, anak-anak sebagai tambahan kepada pencen terbitan apabila pegawai meninggal dunia dalam perkhidmatan yang berpunca dari mendapat bencana yang melayakkan yang bukan atas kecuaian diri sendiri;

Atau dibayar kepada balu dan anak-anak apabila pesara yang menerima pencen hilangupaya meninggal dunia dalam tempoh 7 tahun dari tarikh mendapat bencana.

Pencen tanggungan ini juga dibayar kepada ibu dalam tanggungan pesara / pegawai.

GANTIAN CUTI REHAT/GCR:

Satu lagi faedah di bawah skim pencen ialah ‘Award wang tunai gantian cuti rehat/GCR’. Di bawah peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pencen 1980, faedah ini boleh dibayar kepada pegawai persekutuan yang gajinya dibayar dari peruntukan persekutuan. Faedah GCR adalah berbentuk award wang tunai bagi menggantikan cuti rehat yang tidak dapat diambil atas sebab kepentingan perkhidmatan. Amaun GCR adalah dihitung mengikut formula : 1/30 X cuti rehat X (gaji akhir + imbuhan tetap). Jumlah cuti rehat adalah tertakluk tidak melebihi 90 + 30 hari = 120 hari. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR sehingga 31/12/2002 diambilkira setakat 90 hari sahaja. Nilai maksimum amaun GCR adalah lebih besar dari 8 bulan pencen maksimum. (PP bil 7/2003 yang berkuatkuasa mulai 1/8/2003).

Award ini dibayar kepada pegawai pada hari terakhir sebelum tarikh bersara. Jika pegawai meninggal dunia, award wang tunai ini boleh dibayar kepada balu/anak-anak dengan segera. Prosedur memohon faedah ini adalah mengikut Pekeliling Perkhidmatan 7 tahun 2003. Permohonan dari perkhidmatan awam Persekutuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh bersara wajib ke JPA Bahagian Pencen dengan mengemukakan borang JPA.BP.UMUM.B02.Pin. bersama-sama dokumen memohon faedah ganjaran dan pencen. Permohonan dari perkhidmatan lain hendaklah dikemukakan kepada pihak berkuasa masing-masing.


PENYELARASAN PENCEN

Apabila Kerajaan Persekutuan memberi penyelarasan gaji kepada pegawai dalam sektor awam, Kerajaan Persekutuan juga bertanggungan untuk memberi penyelarasan pencen kepada penerima-penerima pencen yang bermastautin di Malaysia di bawah Akta Penyelarasan Pencen 1980, Akta 238.

Hilang kelayakan penyelarasan

Penerima pencen yang tidak bermastautin di Malaysia tidak layak menerima penyelarasan pencen. Malahan, amaun pencen yang dibayar adalah dikembalikan kepada amaun pencen yang asal iaitu amaun yang diterima apabila bersara dahulu.

…….., tidak atau tidak lagi bermastautin di Malaysia, dia hendaklah dibayar atau adalah berhak dibayar pencen atau lain-lain faedah lain, jika ada, yang pada asalnya telah diberi di bawah undang-undang bertulis yang lain itu dan dia tidaklah boleh dibayar atau berhak dibayar apa-apa pencen atau faedah-faedah lain di bawah Akta ini dan……..
(seksyen 1(3) Akta Penyelarasan Pencen 1980, Akta 238)

Pengecualian taraf pemastautin:

Penerima pencen yang tidak bermastautin di Malaysia tetapi memperolehi pengecualian taraf pemastautinan di luar negeri dari pihak berkuasa pencen akan terus layak menerima penyelerasan pencen.

Pemberhentian Bayaran Pencen

Pembayaran pencen akan diberhentikan apabila seseorang penerima itu hilang kelayakan menerimanya. Di antara keadaan yang boleh menghilangkan kelayakan pembayaran pencen ialah:

a. Penerima pencen meninggal dunia.
b. Sebelum 1/1/2002, jika balu/duda berkahwin semula- Seksyen 16(1)(a) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239; (mulai 1/1/2002 seksyen itu dipotong di bawah Akta Pencen(Pindaan)2002, Akta A 1171)
c. Anak, jika berkahwin atau mencapai umur 21 tahun, mengikut mana yang terdahulu- Seksyen 16(1)(b) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239;
d. Anak yang sedang belajar di Institusi Pendidikan Tertinggi dan sedang menerima pencen terbitan serta kemudiannya meningkat umur 21 tahun apabila tamat pelajaran di peringkat Ijazah Pertama- Seksyen 16(1)(c) Akta 227 atau Seksyen 17 Akta 239;
e. Balu atau duda yang berkahwin selepas tarikh bersara dari perkhidmatan, setelah 12 ½ tahun dari tarikh persaraan – Seksyen 15 (1)(i);
f. Penerima pencen diistiharkan bankrap oleh Mahkamah atau dihukum penjara- Seksyen 20 atau 21 Akta 227 atau Seksyen 22 atau 23 Akta 239;
g. Penerima pencen terbitan yang tidak bermastautin di Malaysia selepas 12 ½ tahun dari tarikh persaraan atau tarikh kematian dalam perkhidmatan mengikut mana yang berkenaan- Seksyen 15(1) Akta 227;
h. Penerima pencen dilantik menjawat jawatan tetap, bayaran pencen digantung – Seksyen 23 Akta 227 atau Seksyen 26 Akta 239;
i. Balu/ibu yang menerima pencen tanggungan, jika berkelakuan tidak baik – Peraturan 19(1)(a) dan (e) Peraturan –Peraturan Pencen 1980;
j. Penerima pencen yang hilang taraf kewarganegaraan Malaysianya atau menjadi warganegara sebuah negara lain, jika dilantik pada atau selepas 16.5.86 – (Seksyen 21A Akta 227 atau Seksyen 23A Akta 239.

Kad Pesara

Penerima pencen boleh diberi kad pesara untuk pengenalan bagi melayakkan ia mendapat faedah perubatan dan lain-lain kemudahan yang ditentukan dari masa ke semasa ( Peraturan 23(1) Peraturan-Peraturan Pencen 1980).

7. Sehingga Bila Pencen Dibayar?

Pencen perkhidmatan dibayar kepada seseorang pesara seumur hidup.

Apabila pesara yang menerima pencen meninggal dunia,balu/dudanya atau anak-anaknya akan layak dibayar pencen terbitan(PT). Amaun PT sama banyak dengan amaun pencen perkhidmatan yang dibayar kepada pesara.

Contoh:

Jika pesara menerima pencen sebanyak RM 2302.46 sebulan, balu/duda dan anak-anak akan menerima pencen terbitan berjumlah yang sama iaitu RM 2302.46 sebulan. Amaun PT itu diagihkan kepada penerimanya mengikut syer seperti berikut :-

Balu/Duda mendapat 2 syer setiap seorang
Anak-anak mendapat 1 syer setiap seorang

Jika pesara tidak bermastautin di Malaysia, mereka akan terus layak menerima pencen. Walau bagaimanapun, ia tidak layak diberi penyelarasan pencen di bawah Akata Penyelarasan Pencen 1980., Akta 238 jika kerajaan Persekutuan memberi penyelarasan gaji kepada pegawai dalam perkhidmatan awam.

Kepada pesara yang dilantik ke dalam perkhidmatan awam pada atau selepas 16/5/86, jika hilang taraf kewarganegaraan Malaysianya, ia akan hilang kelayakan pembayaran pencen (seksyen 21A Akta Pencen 1980, Akta 227 dibaca bersama Akta Pencen(Pindaan) 1986, Akta A644).

8. JENIS-JENIS PERSARAAN (Akta Pencen 1980, Akta 227)

PERSARAAN PAKSA ( Seksyen 10 )

1. Persaraan wajib kerana mencapai umur 56 tahun
2. Persaraan atas sebab penghapusan jawatan
3. Persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi
4. Persaraan atas sebab kesihatan
5. Persaraan atas sebab kepentingan perkhidmatan
6. Persaraan atas sebab kewarganegaraan
7. Persaraan atas sebab memberi maklumat palsu bagi maksud lantikan.

PERSARAAN ATAS KEHENDAK KERAJAAN ATAU MENTERI (Seksyen 11)

8. Persaraan atas kehendak negara
9. Persaraan atas sebab kepentingan perkhidmatan awam atau kepentingan pihak berkuasa berkanun atau tempatan

PERSARAAN PILIHAN (Seksyen 12)

10. Persaraan pilihan sendiri

PERSARAAN SELEPAS DILANTIK UNTUK BERKHIDMAT DALAM PERTUBUHAN (Seksyen 12A Akta 227 atau 13 Akta 239)

11. Persaraan selepas dilantik untuk berkhidmat dalam pertubuhan


8. FAKTOR GANJARAN DAN PENCEN

8.1 Faktor penghitungan ganjaran perkhidmatan dan ganjaran terbitan ialah 7.5 / 100

8.2 Faktor penghitungan pencen perkhidmatan ialah 1 / 600. Jika bersara atas sebab penghapusan jawatan atau penyusunan semula organisasi factor penghitungan pencen perkhidmatan ialah 1 / 500.

8.3 Formula ganjaran perkhidmatan ialah : 7.5 / 100 X tempoh perkhidmatan X gaji akhir. Tempoh perkhidmatan dihitung mengikut genapnya bulan berkhidmat dalam tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira.

8.4 Formula pencen perkhidmatan ialah : 1 / 600 X tempoh perkhidmatan X gaji akhir. Amaun pencen perkhidmatan tertakluk kepada maksimum tidak melebihi setengah dari gaji akhir.

9 LAIN-LAIN FAEDAH DI BAWAH SKIM PENCEN

Elaun tanggungan nafkah:

9.1 Penerima pencen yang diistiharkan bankrap oleh Mahkamah atau dijatuhkan hukuman penjara oleh mana-mana Mahkamah akan hilang kelayakan menerima pencen. Bayaran pencen akan dihentikan dengan serta merta.

9.2 Untuk tujuan saran, isteri akan dibayar elaun tanggungan nafkah yang amaunnya sama banyak dengan amaun pencen yang dibayar kepada pesara. Walau bagaimanapun, jika bayaran pencen diberhentikan atas sebab jatuh bankrap, elaun itu akan terlebih dahulu dipotong untuk bayaran hutang sebagaimana yang ditetapkan mengikut perintah.

9.3 Bayaran pencen kepada pesara yang jatuh bankrap akan dipulihkan semula selepas mendapat pelepasan bankrap dari Mahkamah.

------------------------------------------------------------------------------------------
Rujukan:

Akta pencen 1980, Akta 227 Akta Penyelarasan Pencen 1980,
Akta Pencen (Pindaan) 2001, Akta A 1124 P.P. Bil 4 tahun 1993
Akta Pencen (Pindaan) 2002, Akta A 1171 P.P. Bil. 7 tahun 2003
Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Akta Pencen PBB 1980, Akta 239

No comments: